• Tue. Jul 27th, 2021

Greenvideo.us

Trang thông tin mới nhất 24/24

Đà Nẵng: Dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính từ ngày 22.7

Byadmin

Jul 22, 2021
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, từ trưa nay (22.7) cho đến khi có thông báo mới, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các quận, huyện, phường, xã tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Theo thông báo của UBND TP, Đà Nẵng khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.
Trong trường hợp cần thiết, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị liên quan để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã công khai số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác.
UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị bố trí công chức, viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.